فرصت های شغلی

فرم ارسال رزومه

 • مشخصات فردی

 • سوابق تحصیلی

 • از سالتا سالنام موسسه آموزشیرشته-گرایشعنوان رساله، پایان نامه یا پروژه نهاییآدرس و تلفن محل تحصیل 
  Add a row
 • سوابق تحقیقاتی

 • از سالتا سالکارفرمانام موسسه آموزشی و پژوهشی مجری طرحعنوانمبلغ قراردادسطح همکاری (مجری اصلی یا همکار طرح)آدرس و شماره تلفن کارفرما 
  Add a row
 • سال انتشارنوع اثر*نام محل انتشار اثرعنوان اثرآدرس دسترسی به محل انتشار 
  Add a row
  * مقاله isi، مقاله علمی- پژوهشی، مقاله کنفرانس داخلی، مقاله کنفرانس بین‌المللی، ترجمه کتاب، تألیف کتاب و سایر (با قید مشخصات)
 • سوابق تدریس

 • از سالتا سالنام موسسه آموزشیمقطعرشته - گرایشعنوان دروسآدرس و تلفن محل تدریس 
  Add a row
 • سوابق شغلی

 • از سالتا سالنام محل کارسمتحوزه فعالیت تخصصیآدرس و تلفن محل کار 
  Add a row
 • افتخارات و ابتکارات صنعتی

 • سالننوع اثرنام محل ثبت یا ارائهعنوان اثرآدرس دسترسی به محل ارائه یا ثبت 
  Add a row
با ما در ارتباط باشید.