جزئیات پروژه اجرای فونداسیون دو دستگاه بویلر بندر امام خمینی ماهشهر (به شیوه شمع کوبی)

شرکت کیترو پی پارسی > پروژه ها > اجرای فونداسیون دو دستگاه بویلر بندر امام خمینی ماهشهر (به شیوه شمع کوبی)

شرح پروژه

مشخصات پروژه

رشته:
دسته بندی:
وضعیت پروژه:
تاریخ شروع:

1389/03/19

با ما در ارتباط باشید.