جزئیات پروژه اجرای فونداسیون مخازن نفتی دار الخوین (به شیوه شمع کوبی)

شرکت کیترو پی پارسی > پروژه ها > اجرای فونداسیون مخازن نفتی دار الخوین (به شیوه شمع کوبی)

شرح پروژه

مشخصات پروژه

دسته بندی:
وضعیت پروژه:
تاریخ شروع:

1388

تاریخ پایان:

1389

با ما در ارتباط باشید.