جزئیات پروژه اجرای پروژه راستگرد خیابان قزوین به نواب تهران

شرکت کیترو پی پارسی > پروژه ها > اجرای پروژه راستگرد خیابان قزوین به نواب تهران

شرح پروژه

مشخصات پروژه

دسته بندی:
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

خیابان قزوین- نواب شهرداری منطقه 11

تاریخ شروع:

1392/09/10

با ما در ارتباط باشید.