جزئیات پروژه کانال های واحد عمرانی دشت عباس

شرکت کیترو پی پارسی > پروژه ها > کانال های واحد عمرانی دشت عباس

شرح پروژه

1- هدایت آبهای پشت سد کرخه از طریق کانال مادر به کانال های فرعی 1 و2

2- آبیاری و زهکشی زمین های حاصل خیز دشت عباس

3 – استفاده از آب در کلیه فصول علی الخصوص در فصل های که گرما شدید است

4- جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل و به صورت هدایت در سیستم زهکشی شبکه

5- کانال اصلی این پروژه مساحتی معادل 16450 هکتار خالص و19353 هکتار ناخالص از اراضی دشت عباس را آبیاری میکند آرمانور بندی 1378144 کیلو گرم عملیات خاکی 2710412 متر مکعب بتن ریزی 38206 متر مکعب قالب بندی 54558 متر مربع

مشخصات پروژه

دسته بندی:
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

ایلام

مدت قرارداد:

30 ماه

تاریخ شروع:

1381/03/18

تاریخ پایان:

1388/12/24

درصد پیشرفت:
100%
با ما در ارتباط باشید.