جزئیات پروژه عملیات اجرایی، راه‌اندازی و تحویل موج‌شکن پسابندر

شرکت کیترو پی پارسی > پروژه ها > عملیات اجرایی، راه‌اندازی و تحویل موج‌شکن پسابندر

شرح پروژه


مشخصات فنی پروژه:

• طول بازوی اصلی: 1765 متر
• طول بازوی فرعی: 1055 متر
• طول دایک ساحلی: 837 متر
• طول تاج: 2820 متر
• ارتفاع تاج: 4 متر
• ارتفاع موج شکن از بستر دریا به طور متوسط: 14 متر
• استقرار مغزه (1-300 کیلوگرم): 822184 مترمکعب
• استقرارفیلتر (300-2500 کیلوگرم):225512 مترمکعب
• استقرار پنجه (4000-7000 کیلوگرم):56421 مترمکعب
• استقرار ماترس (5-50 کیلوگرم): 15256 مترمکعب
• اجرای آرمور بتنی (4 -8 تن): 248377 مترمکعب

مشخصات پروژه

دسته بندی:
کارفرما:
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

استان سیستان و بلوچستان

مدت قرارداد:

30 ماه

تاریخ شروع:

1393/10/16

درصد پیشرفت:
40%
با ما در ارتباط باشید.