جزئیات پروژه عملیات اجرایی موج‌شکن بیاهی در طرح توسعه بنادر چند منظوره سواحل جنوب

شرکت کیترو پی پارسی > پروژه ها > عملیات اجرایی موج‌شکن بیاهی در طرح توسعه بنادر چند منظوره سواحل جنوب

شرح پروژه

مشخصات فنی پروژه:

  • طول بازوی اصلی: 628 متر
  • طول بازوی فرعی: 256 متر
  • طول مسیر دسترسی: 632 متر
  • طول تاج: 558 متر
  • ارتفاع تاج: 3 متر
  • ارتفاع موج شکن از بستر دریا به طور متوسط: 7 متر
  • استقرار مغزه (1-300 کیلوگرم): 141015 متر مکعب
  • استقرارفیلتر (300-1500 کیلوگرم): 47000 متر مکعب
  • استقرار ماترس (1-50 کیلوگرم): 5871 متر مکعب
  • اجرای آرمور بتنی (1,5-3 تن): 75712 مترمکعب

مشخصات پروژه

دسته بندی:
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

استان هرمزگان

مدت قرارداد:

29 ماه

تاریخ شروع:

1392/04/01

تاریخ پایان:

1394/08/30

درصد پیشرفت:
100%
با ما در ارتباط باشید.