جزئیات پروژه عملیات اجرایی موج شکن گواتر در طرح توسعه بنادر چند منظوره سواحل جنوب

شرکت کیترو پی پارسی > پروژه ها > عملیات اجرایی موج شکن گواتر در طرح توسعه بنادر چند منظوره سواحل جنوب

شرح پروژه

مشخصات فنی پروژه:

طول بازوی اصلی: 600 متر
طول بازوی فرعی: 260 متر
وسعت حوضچه: 5/16 هکتار
عمق آبخور: تا 4- متر
استقرار مغزه 1-200 کیلوگرم به مقدار 122،754 متر مکعب
استقرار فیلتر 200-1000 کیلوگرم به مقدار 36،438 متر مکعب
استقرار آرمور 2000-6000 کیلوگرم به مقدار 79،644 متر مکعب

مشخصات پروژه

دسته بندی:
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

استان سیستان و بلوچستان

مدت قرارداد:

20 ماه

تاریخ شروع:

1390/05/01

تاریخ پایان:

1392/02/31

درصد پیشرفت:
100%
با ما در ارتباط باشید.